STYLISTYKA TEKSTÓW ARTYSTYCZNYCH I UŻYTKOWYCH

 • - dr hab. prof. US Leonarda Mariak - kierowniczka

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. prof. US Dorota Kozaryn

  • Działalność naukowa

   Życiorys naukowy:

   I Studia wyższe: 1988 – 1993 filologia polska – Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;

   • praca magisterska pt. Szesnastowieczne biblizmy leksykalne, ich rodowód i dalsze dzieje w języku polskim, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Ryszarda Rzepki.

   II Doktorat:

   • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany 28.06.2000 r. przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Kształt stylistyczny „Rozmyślań dominikańskich” na tle innych pasji staropolskich napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Ryszarda Rzepki.

   III Habilitacja:

   • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego nadany 26.05.2010 r. przez Radę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

   IV Praca na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie:

   • 10.1993-31.08.2000 r. – asystent;
   • od 1.09.2000 r. – adiunkt;
   • od 1.07.2011 r. – profesor nadzwyczajny US.

   V Nagrody i wyróżnienia:

   • 1998 r. Nagroda Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego za wyniki pracy na US;
   • 2002 r. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
   • 2010 r. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
   • 2018 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
   1. Inne:
   • 2000-2019 członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
   • 2002-2006 członkini Koła Współpracowników Komisji Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
   • w kadencji 2007-2010 członkini Komisji Języka Religijnego RJP przy Prezydium PAN;
   • w kadencjach: 2012- 2015, 2015-2018, 2019-2022 członkini Zespołu Języka Religijnego RJP przy Prezydium PAN;
   • 2001-2004 skarbnik Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego;
   • w l. 2002-2011 sekretarz Komitetu Redakcyjnego wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe US „Studiów Językoznawczych”;
   • w l. 2012-2016 wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US.

    

   Zainteresowania badawcze: językoznawstwo diachroniczne, a w szczególności: polszczyzna XVI, XVIII i XIX w. w aspekcie leksykalnym i stylistycznym, polski styl religijny, idiolekty w polszczyźnie historycznej; edytorstwo naukowe; lingwistyka kulturowa; glottodydaktyka polonistyczna.

  • Wybrane publikacje

   Monografie:

   • Kształt stylistyczny „Rozmyślań dominikańskich” na tle innych pasji staropolskich, Szczecin 2001; • Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin 2009; • (współautor: Agnieszka Szczaus), Uwagi o języku w dawnych tekstach użytkowych, Szczecin 2017; • Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, edycja naukowa, 3 t., opracowali: D. Śnieżko, D. Kozaryn przy współudziale E. Karczewskiej, Szczecin 2019.

   Artykuły:

   • Szesnastowieczne biblizmy leksykalne (kilka uwag ogólnych), w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t.II, red. M. Białoskórska i A. Belchnerowska, Szczecin 1995, s. 141-148; • Parafrazy biblijne w Listach Adama Mickiewicza, „Prace Filologiczne” 1997, t.42, s.221-231; • Językowe środki perswazji w kazaniach staropolskich, „Slavia Occidentalis” 1999, t. 56, s. 59-68; • Obraz czasu w „Rozmyślaniach dominikańskich”, w: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji Gniezno 15-17.04.2002 r., red. S. Mikołajczak i ks.T. Węcławski, Poznań 2004, s.281-287; • „Cudność nieprzyrównana żadnej cudności”. O pięknie i brzydocie w „Rozmyślaniach dominikańskich”, w: Piękno materialne – piękno duchowe. Materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r., red. A. Tomecka-Mirek, Łódź 2004, s.261-269; • Językowy obraz kobiety w „Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, w: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, red. J.Okoń, przy współpracy M. Bauera, M.Kurana i M. Mieszek, Łódź 2005, s.319-332; • Słownictwo nazywające agresywne zachowania słowne w staropolszczyźnie, w: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska i A. Nowakowska, „Język a Kultura”, t.17, Wrocław 2005, s.297-304; • Porównanie w języku Mikołaja Reja (na przykładzie porównań z łącznikiem by w „Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego”), w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz i A. Kozłowska, Warszawa 2009, s. 135-147; • Językowy obraz doby wWizerunku własnym żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, w: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, red. I. Kępka, L. Wardy-Radys, Gdańsk 2011, s. 427-434; • Redagowanie tekstów naukowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Glottodydaktyka Polonistyczna” t. II, red. A. Mielczarek, Poznań 2012, s. 29-34; • The Lexeme GOD in Mikołaj Rej’s Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego (On the Linguistic Image of GOD in Wizerunek), in: The Language of Religion, Past and Present, eds. S. Mikołajczak and M. Rybka, translated by R.J. Reisner and P.T. Żebrowski, Poznań 2014, p. 419-426; • Synonimy według Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, „Acta Universitatis Lodiensis”. Folia Linguistica 48, Łódź 2014, s.87-94; • „Mówienie o sobie” w Piotra Zaremby Wspomnieniach prezydenta Szczecina, „Przestrzeń i Forma” 2014, nr 22, z. 3, s. 167-176/ „Space & Form” 2014, no 22, part 3, p. 167-176; • Historyk języka w edytorstwie naukowym, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” vol. 22 (42), nr 1, Poznań 2015, s. 107-117; • Uwagi o recenzji muzycznej w „Gońcu Chopinowskim”, w: Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Tom pierwszy: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman i D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 363-375; • Pismo Święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badania polszczyzny”, 2017, t. 16, s. 163-174; • Odkrywanie znaczenia w tekstach dawnych, w: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch i M. Siuciak, Katowice 2018, s. 270-276; • Początki polskiego chrześcijaństwa na podstawie Kroniki to jest historyi wszytkiego świata Marcina Bielskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” t. 33, Dyskurs religijny I, red. M. Rybka, M. Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2017, s. 33-42; • O tym, co żydowskie… Uwagi Marcina Bielskiego w Kronice, to jest historyi wszytkiego świata, w: Studia hebraica. Księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej, red. M. Zając, I. Kida, Katowice 2019, s. 135-151; • Problem archaizacji w Janie Kochanowskim w Czarnolesie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Rekonesans badawczy, w: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2019, s. 78-86; • O tym, co żydowskie… Uwagi Marcina Bielskiego w Kronice, to jest historyi wszytkiego świata, w: Studia hebraica. Księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej, Katowice 2019, s.135-151; • Cechy recenzji muzycznej w „Gońcu Chopinowskim”, w: Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV, red. B. Afeltowicz, E. Pajewska, Szczecin 2020, s. 115-126; • O czym Marcin Bielski nie napisał, czyli o pewnym typie uwag metatekstowych w Kronice, to jest historyi świata (1564), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2020, nr 15, s. 145-153.
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

   1. pragmatyka językowa
   2. praca nad tekstem autorskim
   3. język a literatura
   4. styl religijny w polszczyźnie
   5. polonistyczne seminarium licencjackie językoznawcze
   6. polonistyczne seminarium magisterskie językoznawcze
   7. ewolucja procesów językowych w polszczyźnie historycznej
   8. edytorstwo naukowe
   9. edytorstwo tekstu
   10. edytorstwo źródeł
   11. książka a Internet
   12. kształtowanie edycji: literatura dla dzieci i młodzieży
   13. kształtowanie edycji: proza i poezja współczesna
   14. ruch wydawniczy
 • - dr hab. prof. US Adrianna Seniów

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. Agnieszka Szczaus

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Magdalena Zyga

  • Działalność naukowa

   Obszary badawcze:

   Lingwistyka kognitywna, lingwistyka tekstu, przekładoznawstwo

   Zainteresowania badawcze:

   Kreatywność językowa w tekstach literackich, lingwistyczne modele analizy tekstu/dyskursu a badanie tekstów literackich, lingwistyczna analiza tekstu a przekład literacki i proces tłumaczenia

  • Wybrane publikacje

   Zyga, M. (2020): Curative or beauty treatment? Language and manipulation in leaflets of medical devices, w: Text & Talk: an Interdisciplinary Journal of Language Discourse & Communication Studies 40, 777-797.

   Zyga, M. (2020): The Prologue to Narcopolis by Jeet Thayil in translation into German and Polish, w: FORUM. International Journal of Interpretation and Translation 18: 2, 231-250.

   Zyga, M. (2020): Conceptual metaphors in lyrics, vocal realization and music – reinforcement or modification of emotional potential,  w: Crossroads: A Journal of English Studies 31: 4, 44-65

   Zyga, M. (2018): Is God nothingness or blackness?: literature as a platform for integration of religious discourse(s) and the discourse of (natural) sciences, w: Tekst i Dyskurs =Text und Diskurs 11, 427-447.

   Zyga, M. (2017): Versprachlichung der gemischten Gefühle : zwischen sozialem Handeln und mentaler Repräsentation, w: Studia Neofilologiczne 13. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 51-65.

   Zyga, M. (2016): Das sprachliche Bild des Krieges als Zusammenspiel von Emotionen und Routinen im Bühnenstück „Krieg” von Rainald Goetz: eine linguistische Fallstudie, w:  Colloquia Germanica Stetinensia 25, 207-229.

   Zyga, M. (2013): Zur Rolle und Stellung der graphischen Stilmittel in der Diskursanalyse. Besprochen anhand der Untersuchung der Novelle „Frühling“ von Thomas Lehr, w: Olszewska, D.; Kątny, A. (red): Studia Germanica Gedanensia 29. Texte und Diskurse. Theorie, Translation und Didaktik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 238-248.

   Zyga, M. (2013): Idiolekte in deutschsprachigen literarischen Texten. Das Problem ihrer Übersetzung ins Polnische und Englische. Verlag Dr. Kovač: Hamburg, 238 s.

   Zyga, M. (2012): Gelegenheitsbildungen im Roman A Clockwork Orange von Anthony Burgess und in seiner deutschen und polnischen Übersetzung, w: Colloquia Germanica Stetinensia 20, 121-137.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Seminarium dyplomowe (licencjackie), PNJN Kurs podstawowy, Kultura i historia krajów anglojęzycznych, Wykład do wyboru językoznawstwo : Methoden, Strategien und Techniken der Übersetzung ( metody, strategie i techniki przekładu )