FRAZEOLOGIA I PAREMIOLOGIA

 • - dr hab. prof. US Jolanta Ignatowicz-Skowrońska – kierowniczka

  • Działalność naukowa

   Kierownik Zespołu Badawczego Frazeologii i Paremiologii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka trzech monografii naukowych (Stylizacja na styl potoczny w prozie Marka Nowakowskiego, Szczecin 2000, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008 i Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia, Szczecin 2020), (współ)redaktorka kilku prac zbiorowych i autorka ponad stu artykułów z zakresu frazeologii, frazeografii, leksykologii, leksykografii, stylistyki, onomastyki, socjolingwistyki i glottodydaktyki polonistycznej.

  • Wybrane publikacje

   Wybrane publikacje z lat 2010-2021

   1. Ignatowicz-Skowrońska J., Frazeologiczne innowacje uzupełniające współczesnej polszczyzny. Studia, Szczecin 2020.
   2. Ignatowicz-Skowrońska J., Założenia słownika etymologicznego polskich frazeologizmów, „Język Polski” 2020, nr 4, s. 118-124.
   3. Ignatowicz-Skowrońska J., Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty polszczyzny”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, t. 19, s. 132-144.
   4. Ignatowicz-Skowrońska J., Związki frazeologiczne jako obiekty opisu w słownikach poprawnościowych, w: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 105-11.
   5. Ignatowicz-Skowrońska J., Zwrot „przeskoczyć własny cień” i jego modyfikacje w polszczyźnie, w: Cogito, ergo sum – Wortschatz, Kognition, Text : Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburstag gewidmet / Barbara Komenda-Earle, Krzysztof Nerlicki, Katarzyna Sztandarska, Monika Kasjanowicz-Szczepańska (Hrsg.). Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019, s. 41-51.
   6. Ignatowicz-Skowrońska J., Związki frazeologiczne z komponentem bank w polszczyźnie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 2018, vol. 25 nr 1, s. 61-75.
   7. Ignatowicz-Skowrońska J., Aktualizacje zwrotu wyjść z szuflady w tekstach współczesnej polszczyzny, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, 2018, t.17, s. 163-175.
   8. Ignatowicz-Skowrońska Jolanta, O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza, „Studia Językoznawcze: synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2017, t. 16, s. 97-106, ISSN 1730-4180.
   9. Ignatowicz-Skowrońska Jolanta, Przysłowia angielskie w polszczyźnie: na wybranych przykładach [w:] Parémie Národů Slovanských 8 / Urszula Kolberová, Simona Mizerová (eds). Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. s. 213-219.
   10. Ignatowicz-Skowrońska J., Złoty strzał w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, pod red. G. Dziamskiej-Lenart J. Liberka, Poznań 2016, s. 171-184.
   11. Ignatowicz-Skowrońska J., Samiec alfa w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Volumina, Szczecin 2016, s. 55-66, ISBN 978-83-7867-326-2.
   12. Ignatowicz-Skowrońska J., Modyfikacje zwrotu podbijać komuś bębenka we współczesnej polszczyźnie, „Studia Językoznawcze” t. 15, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2016, ISSN 1730 – 4180, s. 145-165.
   13. Ignatowicz-Skowrońska J., Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku), w: Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 31, pod redakcją A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, s. 27-35.
   14. Ignatowicz-Skowrońska J., Skrzydlate słowa Juliana Tuwima, „Studia Językoznawcze“ 14, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2015, s. 225-248.
   15. Ignatowicz-Skowrońska J., Arka Noego w słownikach i w tekstach, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, s. 593-601.
   16. Ignatowicz-Skowrońska J., Tajemnice alkowy w słownikach i w tekstach, w: HOMO COMMUNICANS III: человек в пространстве межкультурной кoммунйкацйй, под ред. Крйстйны Янашек, Й оланты Мйтурской -Бояновской, Szczecin 2013, 97-103.
   17. Ignatowicz-Skowrońska J., Związki frazeologiczne z komponentem „kapelusz” w słownikach i w tekstach, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013, s. 81-89.
   18. Ignatowicz-Skowrońska J., O aktualizacji zwrotu głosować/zagłosować nogami w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Homo communicans: человек в пространстве межкультурных коммуникаций, pod red. K. Janaszek, J. Miturskiej-Bojanowskiej, R. Gawarkiewicza, Szczecin 2012, s. 53-57.
   19. Ignatowicz-Skowrońska J., Definiowanie związków frazeologicznych a opis ich zmienności znaczeniowej (na materiale współczesnych zbiorów frazeograficznych), Problemy Frazeologii Europejskiej IX, pod red. A. M. Lewickiego, Lublin 2012, s. 63-70.
   20. Ignatowicz-Skowrońska J., Kryterium uzualne a problem definiowania znaczeń frazeologizmów we współczesnych słownikach językowych, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2011, s. 191-199.
   21. Ignatowicz-Skowrońska J., Przyczyny modyfikowania znaczeń związków frazeologicznych w tekstach współczesnej polszczyzny, [w:] Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej. Pod red. L. Mariak i A. Seniów, Szczecin 2011, s. 85-98.
   22. Ignatowicz-Skowrońska J., Pochodzenie i sposoby aktualizacji frazy wszystkie ręce na pokład we współczesnej polszczyźnie, [w:] In silva verborum. Prace dedykowane Profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej, pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej i P. Wojdaka, Szczecin 2011, s. 149-159.
   23. Ignatowicz-Skowrońska J., Wariancja frazeologizmów na płaszczyźnie ich schematów walencyjnych (obserwacje z poziomu normy frazeologicznej), [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii. Pod red. P. Flicińskiego, Poznań 2011, s. 33-45.
   24. Ignatowicz-Skowrońska J., Rozwój znaczeniowy wyrażenia pospolite ruszenie w polszczyźnie, „Studia Językoznawcze 10”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2011, s. 79-95.
   25. Ignatowicz-Skowrońska J., Frazeologiczne innowacje semantyczne z perspektywy leksykograficznej, w: Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin – Greifswald 2010, s. 66-73.
   26. Ignatowicz-Skowrońska J., Wyrażenie biały kruk w dziejach języka polskiego, „Studia Językoznawcze”, t. 9, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2010, s. 69-80.
   27. Ignatowicz-Skowrońska J., Frazeologizmy we współczesnej prozie polskiej, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 143-162.
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Konwersatoria, wykłady, seminaria, a w szczególności zajęcia prowadzone z następujących przedmiotów: gramatyka opisowa języka polskiego, leksykologia i leksykografia polska, metodologia badań językoznawczych, frazeologia i frazeografia polska, frazeologia kulturowa, reklama w prasie, pragmatyka językowa, językowy obraz świata, ortografia i interpunkcja, stylistyka, stylistyka współczesnych tekstów literackich, podstawy wiedzy o języku polskim, etyka i etykieta językowa, wstęp do językoznawstwa, fonetyka i fonologia języka polskiego, podstawy public relations, strategie PR, media relations.

 • - prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. prof. US Barbara Komenda-Earle

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   seminaria badawcze, warsztaty lingwistyczne, język pisany, język naukowy, gramatyka opisowa

 • - dr hab. prof. US Ewa Pajewska

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. prof. US Tomasz Szutkowski

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Beata Afeltowicz

  • Działaność naukowa

   Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

   Zainteresowania naukowe: nazwy własnych w różnych aspektach ich funkcjonowania, chrematonimia, onomastyka literacka, nazwy własne w mediach, głównie w prasie; toponimy w różnych okresach czasowych, od nazw słowiańskich, poprzez niemieckie, aż po współczesne nazwy polskie na Pomorzu Zachodnim.

   Członkostwo w instytucjach naukowych: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (sekretarz Oddziału w Szczecinie).

  • Wybrane publikacje

   .WYBRANE PUBLIKACJE od 2010 roku

   MONOGRAFIA

   1. Afeltowicz B., Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, 261 s. ISBN 978-83-7241-840-1, ISSN 0860-2751;
   2. Afeltowicz B., Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Wydawnictwo Naukowe   Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796, wyd. I (dodruk), Szczecin 2013, 261 s. ISBN 978-83-7241-840-1, ISSN 0860-2751.
   3. recenzja: I. Nobis, B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, „Onomastica” LVII, 2013, s. 268-271.

   REDAKCJE NAUKOWE

   1. In silva verborum. Prace dedykowane Profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak, Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, 453 s., ISBN 978-83-62905-29-4.
   2. Dyskursy trzeciego tysiąclecia III, red. B. Afeltowicz, E. Pajewska, Wydawca: Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, 284 s., ISBN 978-83-7867-333-0.
   3. Dialog kultur i społeczeństw, red. B. Afeltowicz, J. Miturska-Bojanowska, H. Walter, Wydawnictwo „volumina.pl” Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, 208 s., ISBN 978-83-7867-385-9.
   4. Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz, Wydawnictwo „volumina.pl” Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, 346 s., ISBN 978-83-7867-380-4.
   5. Kulturowe konteksty języka 2, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak, Wydawnictwo Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, 326 s., ISBN 978-83-7867-353-8.
   6. Słowami o dźwiękach… Muzyka w mediach nie tylko doby PRL-u, red. B. Afeltowicz, A. Trudzik, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2017, 147 s., ISBN 978-83-7867-714-7.
   7. Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV, red. B. Afeltowicz, E. Pajewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (w przygotowaniu, 21 artykułów).

   ARTYKUŁY NAUKOWE

   2010

   1. Afeltowicz B., Nazwy własne jako narzędzie dydaktyczne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, w: Glottodydaktyka polonistyczna, Materiały z konferencji naukowej Dydaktyka języka polskiego jako obcego wobec zjawisk współczesnej kultury, Szczecin, 27 listopada 2009 roku, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 65-77.
   2. Afeltowicz B., Nazwy własne jako tworzywo współczesnych eufemizmów polskich, w: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, IV. Česká onomastická konference, 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspĕvků, red. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík, Ostrava – Praha 2010, s. 19-28.
   3. Afeltowicz B., Wpływy obce w nazewnictwie miejscowym Pomorza Zachodniego, w: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie, Trnava 12.-14.9.2007, red. J. Hladký, I. Valentová, Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied VEDA, Bratislava 2010, s. 102-112.
   4. Afeltowicz B., Belchnerowska A., Środowisko przyrodnicze a niemiecki system toponimiczny Pomorza Zachodniego, w: Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, t. 2, Łask 2010, s. 27-42.

   2011

   1. Afeltowicz B., Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich, w: Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik i J. Duma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 11-23, ISBN 978-83-7299-748-7.
   2. Afeltowicz B., Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 73-80, ISSN 0860-6587.
   3. Afeltowicz B., Nazwy współczesnych kół łowieckich w okręgu szczecińskim, w: In silva verborum, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak, Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, s. 21-35, ISBN 978-83-62905-29-4.
   4. Afeltowicz B., Funkcjonowanie nazw własnych w komunikacji językowej, w: Kultura słowa drukowanego, red. R. Masalski, wyd. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 88-100, ISBN 978-83-87879-85-3.

   2012

   1. Afeltowicz B., hasła problemowe w: Deutsches Ortsnamenbuch, red. M. Niemeyer, wydawnictwo: Walter de Gruyter GmBH & Co. KG, Berlin/Boston 2012, ISBN 978-3-11-018908-7, e-ISBN 978-3-11-025802-8:

   1) Arnswalde // Choszczno, 2) Belgard // Białogard, 3) Bütow // Bytów, 4) Deutsch Krone // Wałcz, 5) Dramburg // Drawsko Pomorskie, 6) Falkenburg // Złocieniec, 7) Gollnow // Goleniów, 8) Greifenberg (Greifenberg in Pommern) // Gryfice, 9) Greifenhagen // Gryfino, 10) Köslin // Koszalin, 11) Kolberg // Kołobrzeg, 12) Labes // Łobez, 13) Lauenburg // Lębork, 14) Naugard // Nowogard, 15) Neustettin // Szczecinek, 16) Politz // Police, 17) Pyritz // Pyrzyce, 18) Rügenwalde // Darłowo, 19) Rummelsburg // Miastko, 20) Schivelbein // Świdwin, 21) Schlawe // Sławno, 22) Schneidemühl // Piła, 23) Schönlanke // Trzcianka, 24) Stargard in Pommern, Stargard an der Ihna // Stargard Szczeciński, 25) Stettin // Szczecin, 26) Stolp // Słupsk, 27) Swinemünde // Świnoujście, 28) Treptow an der Rega // Trzebiatów

   1. Afeltowicz B., Nazwy własne w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego na przykładzie podręcznika Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski Start 1. Survival Polish, w: Glottodydaktyka polonistyczna II, red. A. Mielczarek, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, s. 71-81, ISBN 978-83-61573-37-1.
   2. Afeltowicz B., Nazwy szczecińskich dzielnic, w: Jednotlivé a všeobecné v onomastike, 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. septembra 2011, red. M. Ološtiak, Prešov 2012, s. 253-261, wyd. Prešovská univerzita v Prešove, ISBN 978-80-555-0576-3. – wydanie elektroniczne: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html
   3. Afeltowicz B., Udział nazw własnych w przysłowiach ludowych, w: Parémie národů slovanských VI, red. L. Mrověcová, wyd. Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, Ostrava 2012, s. 14-24, ISBN 978-80-7464-127-5.
   4. Afeltowicz B., Kształt graficzny nazw własnych w tekstach prasowych (na przykładzie dwuczłonowych nazwisk kobiet), w: Słowo. Tekst. Czas XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym, red. M. Hordy, W. Mokijenko, T. Szutkowski, H. Walter, Szczecin – Greifswald 2012, s. 623-630, ISBN 978-83-7518-445-7.
   5. Afeltowicz B., Charakterystyka funkcjonowania nazw własnych we współczesnej polszczyźnie, w: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného języka, red. A. Gálisová, Banská Bystrica 2012, s. 126-137, ISBN 978-80-557-0441-8.

   2013

   1. Afeltowicz B., Chrematonimy w podręczniku Agnieszki Jasińskiej, Anety Szymkiewicz i Małgorzaty Małolepszej „Polski w pracy”, w: Glottodydaktyka polonistyczna III, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, M. Kobus, Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2013, s. 25-39, ISBN 978-83-7518-525-6.
   2. Afeltowicz B., Peryfrazy ojkonimów polskich, „Studia Językoznawcze” XII: Synchroniczne i diachroniczne aspekty polszczyzny, red. M. Białoskórska, Szczecin 2013, s. 7-29, ISSN 1730-4180.
   3. Afeltowicz B., Dorobek naukowy Prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko w zakresie onomastyki, „Slavia Occidentalis” 2013, t. 70/1, s. 193-196, ISBN 978-83-7654-215-7, ISSN 0081-0002.

   2014

   1. Afeltowicz B., Kulturowe konteksty nazw szczecińskich przedszkoli publicznych, w: Kulturowe konteksty języka, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2014, s. 9-27, ISBN 978-83-7867-247-0.
   2. Afeltowicz B., Piotr Zaremba jako „onomasta”, „Przestrzeń i Forma” 2014, nr 22/3, z. 3, s. 123-134, ISSN 1895-3247, adres www: http://www.pif.zut.edu.pl/pif22-3.php.

   2015

   1. Afeltowicz B., Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych, w: Mikrotoponimy i makrotopo­nimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 295-307, ISBN:978-83-7969-626-0.
   2. Afeltowicz B., Nazwy szczecińskich przedszkoli niepublicznych w aspekcie strukturalnym, w: Dyskursy trzeciego tysiąclecia III, red. B. Afeltowicz, E. Pajewska, Wydawca: Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, s. 9-21, ISBN: 978-83-7867-333-0.

   2016

   1. Afeltowicz B., Nazwa herbowa „Gryf” w chrematonimii Pomorza Zachodniego początku XXI wieku, w: Znak Gryfa. Gryfici i ich pomorskie dziedzictwo, red. K. Kozłowski, B. Igielska, R. Stoltmann, wydawcy: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego „Dokument”, Szczecin 2016, s. 95-106, ISBN 978-83-60816-69-1.
   2. Stanulewicz D., Komorowska E., Afeltowicz B., Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska – w Szczecinie. Słowo wstępne, w: Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz, Wydawnictwo „volumina.pl” Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 9-15, ISBN 978-83-7867-380-4.

   2017

   1. Afeltowicz B., Harmonia, dysonans, medialny wielogłos, w: Słowami o dźwiękach… Muzyka w mediach nie tylko doby PRL-u, red. B. Afeltowicz, A. Trudzik, Wydawnictwo Volumina.pl, Szczecin 2017, s. 5-11 (współautor: A. Trudzik).

   2018

   1. Afeltowicz B., Potencjał kulturowy nazw własnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie podręcznika Joanny Włodarczyk i Julitty Poluch „Język polski poza klasą”), w: Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, red. P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 229-239, ISBN 978-83-235-3367-2.

   2019

   1. Afeltowicz B., Analiza strukturalno-leksykalna współczesnych życzeń dla babci i dziadka, w: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 9-37, ISBN 978-83-7972-247-1.
   2. Afeltowicz B., Konwergencja semantyczna niemieckiego i polskiego systemu toponimicznego na przykładzie ojkonimii wybranego obszaru Pomorza Zachodniego, w: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017. Zborník referátov, red. A. Chomová, J. Krško, I. Valentová, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2019, s. 185-193, ISBN 978-80-224-1732-7.

   SPRAWOZDANIA

   1. Афельтович Б., XVI Общепольская ономастическая конференция „Имена собственные и общество”, „Вопросы ономастики”, Екатеринбург 2010, № 1 (8), C. 124–132, ISSN 1994-2400; WYDAWNICTWO: Издательство Уральского университета, Екатеринбург.
   2. Afeltovich B., XVII Obschepolskaya onomasticheskaya konferenciya „Khrematonimiya kak fenomen sovremennosti”, „Voprosy onomastiki” 2011, № 1 (10), C. 160-167, ISSN 1994-2400.
   3. Afeltowicz B., Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Dyskursy trzeciego tysiąclecia”, Pobierowo 10-11 X 2011 roku, w: Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka, red. E. Komorowska i K. Kondzioła-Pich, Szczecin 2011, s. 359-364.
   4. Afeltowicz B., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3”, Łódź, 23-25.04.2010 r., „Rok z Językiem Polskim” 2011, nr 1, s. 36-39, ISBN 978-83-62905-38-6.
   5. Afeltowicz B., Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiej Konferencji OnomastycznejChrematonimia jako fenomen współczesności”, Olsztyn 9-11 września 2010 roku, „Slavia Occidentalis” 2012, t. 69, s. 227-234, ISBN 978-83-7654-272-0, ISSN 0081-0002.
   6. Afeltowicz B., Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Dyskursy trzeciego tysiąclecia”, Pobierowo 10-11 X 2011, „Slavia Occidentalis” 2012, t. 69, s. 235-239, ISBN 978-83-7654-272-0, ISSN 0081-0002.
   7. Afeltowicz B., Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kulturowe konteksty języka, (Pobierowo, 26-27 maja 2013 r.), „Slavia Occidentalis” 2014, t. 71/1, s. 203-207, ISBN 978-83-7654-396-3, ISSN 0081-0002.
   8. Afeltowicz B., Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kulturowe konteksty języka II” Pobierowo, 17-18 czerwca 2016 r., „Slavia Occidentalis” 2018, nr 75/1, s. 271-276.

   RECENZJE

   1. Afeltowicz B., Pavol Odaloš, Literáronymá v slovenskej literatúre, vyd. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012, 162 ss., w: Kulturowe konteksty języka 2, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak, Wydawnictwo Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 323-326, ISBN 978-83-7867-353-8.

   WYBRANE KONFERENCJE od 2010 roku

   WYSTĄPIENIA Z REFERATEM

   2010

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3 Łódź, 23-25.04.2010 r. Tytuł referatu: Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego
   2. XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna na temat Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn, 9-11.09.2010 r. Tytuł referatu: Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich
   3. Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska na temat Kultura słowa drukowanego, Szczecin, 21-22.10.2010 r. Tytuł referatu: Funkcjonowanie nazw własnych w komunikacji językowej (na przykładzie prasy)

   2011

   1. Glottodydaktyczne Spotkania Poznańsko-Szczecińskie pod hasłem Dydaktyka języka polskiego jako obcego w praktyce Poznań, 14.01.2011 r. Tytuł referatu: Nazwy własne w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego
   2. Międzynarodowe Sympozjum Językoznawcze pt. Od dawnej do współczesnej polszczyzny (XXI kolokwium z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny) Pobierowo, 9-11.05.2011 r. Tytuł referatu: Peryfrazy ojkonimów w Polsce
   3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Słowo. Tekst. Czas – XI nt. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym Szczecin – Greifswald, 1-4.12.2011 r. Tytuł referatu: Kształt graficzny nazw własnych w tekstach prasowych (na przykładzie dwuczłonowych nazwisk kobiet)

   2012

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Stereotypy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Pobierowo, 21-22.05.2012 r. Tytuł referatu: Chrematonimy w podręczniku Agnieszki Jasińskiej, Anety Szymkiewicz i Małgorzaty Małolepszej „Polski w pracy”
   2. XXII Konferencja z cyklu Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny na temat Język narzędziem komunikacji interpersonalnej dawniej i dziś Gniezno, 20-22.09.2012 r. Tytuł referatu: Nazwy terenowe byłego powiatu łobeskiego
   3. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. PARÉMIE NÁRODŮ SLOVANSKÝCH VI Ostrawa, 9-10.10.2012 r. Tytuł referatu: Udział nazw własnych w przysłowiach ludowych
   4. III konferencja naukowa z cyklu Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska na temat Sacrum w literaturze Szczecin, 25.10.2012 r. Tytuł referatu: Określenia Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego
   5. XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna na temat Mikrotoponimia i mikrotoponimia Łódź, 27-29.10.2012 r. Tytuł referatu: Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych

   2013

   1. II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Dyskursy trzeciego tysiąclecia Pobierowo, 14-15.05.2013 r. Tytuł referatu: Niemieckie nazwy relacyjne w historycznej ojkonimii byłego powiatu łobeskiego
   2. Konferencja naukowa w dwudziestą rocznicę śmierci pierwszego prezydenta Szczecina nt. Piotr Zaremba – polityk, urbanista, pamiętnikarz Szczecin, 7-9.10.2013 r. Tytuł referatu: Piotr Zaremba jako „onomasta”

   2014

   1. XIX Słowacka Konferencja Onomastyczna Bratysława (Republika Słowacka), 28-30.04.2014 r. Tytuł referatu: Wpływy niemieckie w zachodniopomorskiej mikrotoponimii po 1945 roku
   2. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kulturowe konteksty języka Pobierowo, 26-27.05.2014 r. Tytuł referatu: Kulturowe konteksty nazw szczecińskich przedszkoli publicznych
   3. Konferencja popularnonaukowa Znak Gryfa, Gryfici i ich pomorskie dziedzictwo Szczecin, 29.09.2014 r. Tytuł referatu: Nazwa herbowa Gryf w chrematonimii Pomorza Zachodniego – retrospekcja badawcza

   2015

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy trzeciego tysiąclecia III Pobierowo, 11-12.05.2015 r. Tytuł referatu: Nazwy szczecińskich przedszkoli niepublicznych w aspekcie strukturalnym
   2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Język pisarzy V: problemy gramatyki Warszawa, 20-22.05.2015 r. Tytuł referatu: Charakter gramatyczny określeń Boga w poezji księdza Jana Twardowskiego

   2016

   1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”. Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej Warszawa, 8-9.04.2016 r. Tytuł referatu: Potencjał kulturowy nazw własnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie podręcznika J. Włodarczyk i J. Poluch „Język polski poza klasą”)
   2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kulturowe konteksty języka II Pobierowo, 17-18.06.2016 r. Tytuł referatu: Kulturowe konteksty firmonimów szczecińskich przedszkoli niepublicznych
   3. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne Kraków, 21-23.09.2016 r. Tytuł referatu: Profesor Aleksandra Belchnerowska jako badaczka zachodniopomorskiej toponimii

   2017

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV Pobierowo, 8-9.05.2017 r. Tytuł referatu: Adaptacje onomastyczne w serii Pomorskich Monografii Toponomastycznych
   2. XX Słowacka Konferencja Onomastyczna pt. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére Bańska Bystrzyca (Republika Słowacka), 26-28.06.2017 r. Tytuł referatu: Konwergencja semantyczna niemieckiego i polskiego systemu toponimicznego na przykładzie ojkonimii wybranego obszaru Pomorza Zachodniego
   3. XI Forum Kultury Słowa Nazwy własne w języku i społeczeństwie Olsztyn, 11-13.10.2017 r. – udział w panelu dyskusyjnym nt. Nazwy własne jako element kształtowania tożsamości (moderator: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek), wypowiedź nt. Nazwy własne jako element kształtowania tożsamości na Pomorzu Zachodnim

   2018

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Socjotechnika w polityce Szczecin, 12-13.06.2018 r. Tytuł referatu: Derywacja na usługach socjotechniki
   2. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Terminologia onomastyczna – nazwotwórstwo Kazimierz Dolny, 4-6.10.2018 r. Tytuł referatu: Nazwy własne w tekstach dziennikarskich na przykładzie prasy lokalnej
   3. Ogólnopolska konferencja naukowa Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności) Olsztyn, 29-30.11.2018 r. Tytuł referatu: Patriotyzm pomorski na przykładzie nazw szczecińskich restauracji

   2019

   1. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Wokół homonimii międzyjęzykowej II Warszawa, 3-4.04.2019 r. Tytuł referatu: Peryfrazy nazw własnych jako jednostki synonimiczne
   2. XXI Słowacka Konferencja Onomastyczna Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte Nitra (Republika Słowacka), 10-12.09.2019 r. Tytuł referatu: Charakterystyka tytułów czasopism wydawanych w Szczecinie po 1989 roku

   ORGANIZACJA KONFERENCJI

   1.  

   – II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Dyskursy trzeciego tysiąclecia

   – Pobierowo, 14-15.05.2013 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   2.

   – Ogólnopolska konferencja naukowa na temat Język, literatura i edukacja kaszubska

   – Szczecin, 23-24.05.2013 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   3.

   – Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kulturowe konteksty języka

   – Pobierowo, 26-27.05.2014 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   4.

   – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy trzeciego tysiąclecia III

   – Pobierowo, 11-12.05.2015 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   5.

   – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kulturowe konteksty języka II

   – Pobierowo, 17-18.06.2016 r.,

   – członek komitetu organizacyjnego

   6.

   – Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

   – Pobierowo, 8-9.05.2017 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   7.

   – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. MEDIA – DZIENNIKARSTWO – MUZYKA, III edycja nt. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej

   – Szczecin, 6-7.11.2017 r.

   – członek komitetu organizacyjnego

   NAGRODY

   Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2012, nadana 14.10.2013 r. przez prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Mirosława Hordy

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Maria Kabata

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.