PRAGMALINGWISTYKA

 • prof. dr hab. Ewa Komorowska - kierowniczka

  • Działalność naukowa

                                                                                                          ŻYCIORYS

               Urodziłam się 29 października 1957 roku w Krakowie (nazwisko rodowe Śmieszkiewicz). W Krakowie ukończyłam Szkołę Podstawową nr 10 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 8 im. St. Wyspiańskiego w klasie o profilu humanistycznym. W latach 1976–1980 studiowałam filologię rosyjską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów rusycystycznych otrzymałam zgodę na równoległe uczestnictwo w studiach slawistycznych (specjalność: język serbo-chorwacki) w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pt.: Struktura i semantyka przysłówkowych frazeologizmów przygotowałam pod kierunkiem dr Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. W 1980 roku ukończyłam studia rusycystyczne, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

               Po ukończeniu studiów magisterskich zostałam słuchaczką Studiów Doktoranckich (1980–1984) otwartych przy dwóch Instytutach: Filologii Słowiańskiej i Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunem naukowym mojej rozprawy doktorskiej została prof. zw. dr hab. Maria Honowska z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (z wyróżnieniem) otrzymałam w 1989 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Analiza semantyczna przysłówka совсем na tle innych przysłówków ‘pełności cechy’ (na materiale języka rosyjskiego). W 1984 roku wyszłam za mąż za Marka Komorowskiego i przeniosłam się do Szczecina, gdzie rozpoczęłam pracę w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, początkowo jako starszy asystent, od 1989 roku – adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej, od 2002 – profesor nadzwyczajny, a od 2013 – profesor zwyczajny. W latach 1990–2006 prowadziłam równolegle zajęcia specjalizacyjne w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

               W roku akademickim 1997/98 odbyłam staż naukowy w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Marii Honowskiej i prof. dr hab. Haliny Mieczkowskiej. W roku akademickim 1998/99 przebywałam na stypendium DAAD w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Rostocku, gdzie prowadziłam zajęcia z językoznawstwa słowiańskiego.

   25 październiku 2001 roku odbyło się moje kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. Leksykalne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, na którym Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie nadała mi tytuł doktora habilitowanego. Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli: prof. zw. dr hab. Maria Honowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. dr hab. Marian Jurkowski z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. zw. dr hab. Maciej Grochowski z Uniwersytetu Toruńskiego. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych 25 lutego 2002 roku zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadając mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W maju 2002 roku Senat Uniwersytetu Szczecińskiego powołał mnie na stanowisko profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.

   W 2001 roku zostałam zaproszona do prowadzenia wykładów gościnnych z zakresu językoznawstwa słowiańskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Rostocku. W roku akademickim 2003/2004 byłam stypendystką DAAD (5 miesięcy) w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Rostoku, a w roku akademickim 2009/2010 stypendystką DAAD w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie (2 miesiące). Na zaproszenie Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Bordeaux 3 przez 2 miesiące – w listopadzie i grudniu 2006 roku – prowadziłam wykłady gościnne z zakresu współczesnych metodologii badawczych i wybranych zagadnień z pragmalingwistyki.

   Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskałam w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2011 roku na podstawie dorobku naukowego i pracy na temat: Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne (2010), który w maju 2011 roku wręczył mi Prezydent Bronisław Komorowski. Od 2013 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego objęłam stanowisko profesora zwyczajnego.

   Od 2000-2018 roku byłam kierownikiem Zakładu Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej US, a w latach 2002–2006 roku pełniłam funkcję Prodziekana ds. Studiów Dziennych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Senatora Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2010 roku zostałam ponownie powołana na Senatora Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2007-2013 byłam Pełnomocnikiem JM Rektora ds. Kontaktów Naukowych z Uniwersytetem Bordeaux 3 i Pełnomocnikiem JM Rektora US ds. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Od 2012 do 2018 roku pełniłam funkcję Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Senatora Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2021 roku jestem Pełnomocnikiem JM Rektora US ds. współpracy z państwami Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu.

   Od 2006 do 2011 pełniłam funkcję Przewodniczącej Wydziału Nauk Społecznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, a w latach 2012-2018 – Prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2018 do dzisiaj – członka zwyczajnego Zarządu STN. W latach 2012 do 2018 przewodniczyłam Komitetowi Organizacyjnemu Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.

   W latach 2013-2018 pełniłam funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wydziału Filologicznego US „Annales Neophilologiarum”.

   Dwukrotnie zostałam wybrana  (kadencja 2015-2019 i kadencja 2020-2024) na członka Komitetu Słowianoznawstwa PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

   Od 2016 roku jestem członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Socjolingwistycznego oraz Komisji Frazeologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

   Zostałam wielokrotnie wyróżniona Nagrodami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną oraz odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej – KEN (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

   Na działalność naukową w dziedzinie: Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim wspólnie z prof. Ursulą Kantorczyk (Uniwersytet w Rostoku) otrzymałyśmy dwukrotnie w 2005 i w 2008 roku stypendium naukowe im Aleksandra von Humboldta, przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

   W 2015 roku wspólnie z prof. Harrym Walterem otrzymaliśmy I nagrodę za najbardziej efektywną współpracę polsko-niemiecką w dziedzinie nauki, przyznawaną corocznie w ramach festiwalu PolenmARkT (Greifswald, 19 listopada 2015).

    

                                                                                           WYPROMOWANI DOKTORZY

   1. Dr Dorota Dziadosz

   Temat: Charakterystyka leksykalno-słowotwórcza socjolektu studentów uczelni szczecińskich i petersburskich w ujęciu konfrontatywnym

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

   Obrona odbyła się 25 października 2006 roku.

   2. Dr Żaneta Kozicka-Borysowska

   Temat: Akt mowy ‘przeproszenie’ w ujęciu semantyczno-pragmatycznym

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

   Obrona odbyła się 15 marca 2007 roku.

   3. Dr Agnieszka Krzanowska

   Temat: Semantyczno-pragmatyczna analiza języka sloganu reklamowego (na materiale języka polskiego i rosyjskiego).

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

   Obrona odbyła się 6 lipca 2008 roku.

   4. Dr Katarzyna Kondzioła-Pich

   Temat: Pocieszenie jako akt mowy. Studium pragmalingwistyczne

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim.

   Obrona odbyła się 4 października 2012 roku.

   5. Dr Ewa Panter

   Temat: Uspokojenie jako akt mowy. Aspekt leksykalno-pragmatyczny

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim.

   Obrona odbyła się 25 kwietnia 2013 roku.

   6. Dr Bogdan Łazarenko

   Temat: Specyfika przekładu tekstów I. Franki na język rosyjski i polski

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim.

   Obrona odbyła się 9 kwietnia 2015 roku.

   7. Dr Agnieszka Szlachta

   Temat: Pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach (na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin w latach 2011-2012)

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim.

   Obrona odbyła się 28 czerwca 2016 roku.

   8. Dr Halina Stelmach

   Temat: Kulturowo-językowa analiza nazw wódek polskich i krajów byłego Związku Radzieckiego

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Szczecińskim.

   Obrona odbyła się 8 lutego 2018 roku.

   9. Dr Barbara Kosik-Szwejkowska

   Temat : Barwa we współczesnym języku hiszpańskim. Aspekt językowo-kulturowy.

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim

   Obrona odbyła się 3 lipca 2019 roku

   10. Dr Przemysław Tomanek

   Temat: Publicystyka Dmytra Doncowa w latach 1940-1944 w świetle politolingwistyki.

   Przewód doktorski i obrona realizowane na Uniwersytecie Jagiellońskim

   Obrona odbyła się 10 października 2019 roku

    

   ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

   Moje zainteresowania naukowe skupiają się w następujących kręgach tematycznych:

   1. Pragmalingwistyka w aspekcie porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki aktów mowy.

   2. Barwa w językach i kulturach świata, a w tym

   – nazwy barw i ich odpowiedniki w innych językach świata,

   – metafory językowe z komponentem barwy lub konotujące barwę w aspekcie porównawczym języków słowiańskich z językami germańskimi i romańskimi,

   – kognitywne badania barw.

   3. Frazeologia z paremiologią w aspekcie porównawczym języków słowiańskich z językami germańskimi i romańskimi.

   3. Komunikacja językowo-kulturowa: badania relatywizmu językowego i poszukiwania uniwersaliów językowo-kulturowych.

  • Wybrane publikacje

   MONOGRAFIE

   1. Analiza semantyczno-pragmatyczna przysłówka совсем (na materiale języka rosyjskiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992,
    197.
   2. Wiktor Grigorowicz o literaturze i językach słowiańskich, (współautor: Eugenia Kucharska), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999, ss. 152.
   3. Leksykalno-semantyczne wykładniki parentezy postpozycyjnej w języku polskim i rosyjskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001,
    262.
   4. Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen, Polnischen und Russischen/ Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim /Прагматика побудительных речевых актов в немецкот, польском и русском языках (Współautorzy: Ursula Kantorczyk, Tatiana Wiesiełowska, Irina Łysakowa), Szczecin-Rostock 2008, tom 1, ss. 228, tom 2, ss. 220, t. 3, ss. 228.
   5. Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren // Niemiecko-polski słownik frazeologii biblijnej z komentarzem historyczno-etymologicznym (współautorzy: Harry Walter, Agnieszka Krzanowska i zespół), Wydawnictwo PRINT GROUP Sp. z o.o., Szczecin-Greifswald 2010, ss. 342.
   6. Barwa w języku polskim i rosyjskim. Rozważania semantyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ss. 299.
   7. Deutsch-polnisches Wörterbuch der geflügelten Worte In 80 geflügelten Worte
    um die Welt
    ” // Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydlatych słów dookoła świata (współautorzy: Harry Walter, Agnieszka Krzanowska i zespół), Szczecin 2013, 192.
   8. Русско-немецко-польский словарь активных пословиц (с иноязычными параллелями и историко-культуралагическими комментариями)/Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami
    i historyczno-kulturowymi komentarzami),
    (współautor: Harry Walter, Valierij Mokijenko, Krzysztof. Kusal), pl Daniel Krzanowski, Greifswald–Szczecin 2014, ss. 432.
   9. Deutsch-polnisches Wörterbuch der geflügelten Worte In 80 geflügelten Worte
    um die Welt
    ” // Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydlatych słów dookoła świata (współautorzy: Harry Walter, Agnieszka Krzanowska i zespół), Szczecin 2015, wyd. 2 poszerzone, ss. 192.
   10. Ethik in Sprichwörtern. Deutsch–Russisches Wörterbuch mit europäischen Parallelen, (współautorzy: Harry Walter, Valerij M. Mokijenko), Volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald – Szczecin 2016, ss. 251.
   11. Colour in Polish and Russian. A Semantic-cognitive Study, tłum. Marcin Walczyński, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2017, ss. 185.
   12. Polskie i rosyjskie słownictwo barw. Asocjacje i znaczenia (współautor: Danuta Stanulewicz), Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2018, ss. 150.
   13. Лепта библейской мудрости. Русско-славянский словарь библейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в германских, романских, армянском и грузинском языках (Współautorzy: З.К. Адамия, А.С. Алёшин, Д. Балакова, Х. Вальтер, Н.Ф. Внжинович, М.С. Гутовская i inni), т. 1, т. 2, МГУ имении А.А. Кулешова, Могилев 2019, tom 1, ss. 287 , tom 2, ss. 207.

    

   SKRYPT

   1. Основы теории и практики курса Современный русский литературный язык (współautorzy: Michaił Aleksiejenko, Beata Rycielska, Edward Siekierzycki), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 295 + 17 (klucz rozwiązań).

    

   WYBRANE REDAKCJE NAUKOWE

   1. Świat Słowian w języku i kulturze (współredaktorzy w poszczególnych tomach: Agnieszka Krzanowska, Dorota Dziadosz, Joanna Misiukajtis, Anna Porchawka, Ewa Hendryk, Żaneta Kozicka-Borysowska, Katarzyna Kondzioła-Pich, Ewa Panter, Andrzej Furier), Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
   2. Barwa w języku, literaturze i kulturze (współredaktor: Danuta  Stanulewicz), Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
   3. Dialog kultur w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język (współredaktorzy: Krystyna Iwan, Angelo Rella, Jerzy Żywczak), PPH Zapol Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin 2003, ss. 527.
   4. Dialog Kultur. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka (współredaktor: Ursula Kantorczyk), Wydawnictwo PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin–Rostock 2007, ss. 150.
   5. W kręgu koloru, przestrzeni i czasu, Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, ss. 357.
   6. Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa. Księga pamiątkowa ofiarowana Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek (współredaktor: Danuta  Stanulewicz), Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin–Gdańsk 2010, ss. 338.
   7. Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej (współredaktor: Danuta  Stanulewicz), Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin-Gdańsk 2010, ss. 309.
   8. Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka (współredaktorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich, E. Panter), Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, ss. 267.
   9. Liczba i miara w językach i kulturach świata (współredaktor: Danuta  Stanulewicz), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin 2011, ss. 308.
   10. Ocalone od zapomnienia. Tom dedykowany Jolancie Matus-Koczurowej (współredaktor: Bożena Zinkiewicz-Tomanek), Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2013, ss. 120.
   11. Książka dobrem kultury i źródłem wiedzy (współredaktorzy: Danuta Stanulewicz, Ewa Panter, Jerzy Mechliński, pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015,
    ss. 226.
   12. Profesor Janina Jasnowska. Miejsca, ludzie, świat, który pokochała, (Współredaktorzy:
    Lidia Skuza, Stanisław Stojałowski, Joanna Karcz), Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, ss. 102.
   13. Profesor Mieczysław Wysiecki. Portret wielokrotny, (Współredaktorzy:
    Lidia Skuza, Stanisław Stojałowski, Joanna Karcz), Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, ss. 104.
   14. Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska (współredaktor: Danuta Stanulewicz, Beata Afeltowicz), t. 1, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, ss. 346.
   15. Numerologia we frazeologii i paremiologii (współredaktorzy: Harry Walter, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Agnieszka Krzanowska), Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2017, ss. 202.

    

   WYBRANE ARTYKUŁY

   1. Klasyfikacja rosyjskich przysłówków gradacyjnych, będących wykładnikami intensywności uczuć, Rocznik Slawistyczny, t. XLV, cz. 1, Kraków 1985, s. 89-98 (nazwisko panieńskie: Śmieszkiewicz).
   2. Наречие совсем как показатель предельности признака, „Rossica Stetinensia” nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1989, s. 131-136.
   3. Trochę – to znaczy ile? (analiza semantyczna leksemów trochę i немного), „Slavica Stetinensia” nr 3, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1994, s. 111-122.
   4. Prawda w ujęciu lingwistyki współczesnej, „Nowa Krytyka” nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 79-92.
   5. Metafunkcje: pytania, akceptacji i przeczenia jako wykładniki siły illokucyjnej wypowiedzi, „Slavica Stetinensia” nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996, s. 167-178.
   6. Прагматические средства описания языка, „Text als Gegenstand der Forschung und der Lehre”, Universität Rostock, Heft 4, Universitätdruckerei Rostock, Rostock 1997, s. 87-98.
   7. Leksem zresztą i jego słowiańskie ekwiwalenty w semantyczno-pragmatycznym aspekcie, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria IX, Językoznawstwo, PWN, Warszawa 1998, s. 135-140.
   8. Badania Wiktora Grigorowicza w zakresie językoznawstwa, [w:] In memoriam Alfredi Zaremba et Josephi Reczek, „Prace Komisji Słowianoznawstwa” nr 51, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków 1999, s. 165-172.
   9. Zum Stereotyp der Deutschen aus der Sicht einer Polin, [w:] Interkulturelle Kommunikation. Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation, „Wildauer Schriftenreihe“, Band 4, Berlin 2000, s. 259-270.
   10. Универбаты в лексических системах русского ипольского языков, (współautor: Edward Siekierzycki), [w:] „Ономастика i Апелятивы”, Випуск 8, Днiпропетровск 1999, s. 101-108.
   11. Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej, „Polonica” t. XX, PAN Instytut Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001, s. 299-312.
   12. Wybrane zagadnienia etnolingwistyczne na pograniczach kultur słowiańskich,
    [w:] Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, Kazimierz Krzysztofek i Andrzej Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, s. 262-267.
   13. Leksem wręcz jako wykładnik intensywności cechy, „Slavica Stetinensia” nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 131-141.
   14. Money in Slavdom (współautor: A. Kustra), [w:] The social meaning of money and property, Ethnicity and Money, edited by Kenneth O. Doyle, “American Behavioral Scientist”, Volume 45, Number 2, October 2001, Sage Publications, University
    of Minesota 2001, s. 181-196.
   15. Polskie badania pragmalingwistyczne, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 1/2003, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, s. 79-88.
   16. Właściwości semantyczne leksemu bodaj, [w:] Języki i tradycje Słowian, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Basajowi, red. Emil Tokarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2002, s. 119-125.
   17. Jeszcze raz o parentezie postpozycyjnej, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Bobranowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 79-85.
   18. O komponentach językowych wspomagających akt mowy prośby w języku polskim
    i rosyjskim,
    [w:] Dialog kultur w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język, red. Ewa Komorowska, Krystyna Iwan, Angello Rella, Jerzy Żywczak, Szczecin 2003, Wydawnictwo PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna s. 237-246.
   19. O metatekstowości jednostki leksykalnej i to”, [w:] Lexikologie und Lexikographie slawischer Sprachen, Festschrift für Prof. Dr. phil. habil. Ursula Kantorczyk, Hrsg Oskar Müller, “Rostocker Beiträge zur Sprachwissenschaft“, Heft 14, Universitätdruckerei Rostock, Universität Rostock 2004, s. 89-97.
   20. Direktive Speech Acts in Linguistic Communication, [w:] “Język a komunikacja” 10,
    At the Crossroads of Linguistic Sciences, red. Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasza P. Górski, Tertium, Kraków 2006, s. 293-300.
   21. Колористика жёлтого и золотого цвета в польском и русском языках вкогнитивном плане, [w:]Русистика и современность”, 4, Языкознание,
    red. Zofia Czapiga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006,
    88-94.
   22. L’actualité des conceptions scientifiques de Gustave Chpet dans le contexte
    de al linguistique contemporaine
    , red. Maryse Dennes, Gustave Chpet
    et son héritage aux sources russes du structuralisme et de la sémiotique
    , Slavica Occitania, Bordeaux 2008, s. 387-393.
   23. O niewypałach językowych słów kilka, czyli zakłócenia komunikacji językowej w dialogu kultur, [w:] Мово рiдна, слово рiдне. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. eda Baraniwska, Adam Fałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 79-84.
   24. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej, „Studia językoznawcze”, tom 11, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 93-108.
   25. Profesor Maria Honowska – człowiek o wielkim sercu, „LingVaria” nr 1 (13), Kraków 2012, s. 197-203.
   26. Axiological aspects of Polish colour vocabulary: A study of associations, w: Colour Studies. A broad spectrum, edited by W. Andersen, C.P. Biggam, C. Hough and Ch. Kay (University of Glasgow), (Współautorzy: Danuta Stanulewicz, Adam Pawłowski), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2014, s. 258-273. 258
   27. Univerzalni slavenski korijeni u leksemima i frazemima kolorema, (Współautorzy: Neda Pintarić, Eva Tibenská), [w:] Slavenska Filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića, Zagreb 2016, s. 99-111.
   28. The compliment as a speech act in Russian: A lexical-pragmatic study (współautorka: Anna Ohrymovich , Beyond Philology”, nr 15/1, 2018, s. 49-68.
   29. Frazeologizmy z wykładnikiem время w języku rosyjskim, [w:] Czas w języku. Język w czasie. Время в языке. Язык во времени, red. Andrzej Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 23-40.
   1. Kolorystyka ciała człowieka w ujęciu językowym. Aspekt semantyczno-kognitywny, [w:] Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme, Neda Pintarić, Ivana Čagaj, Ivana Vidovič Bolt, Srednja europa, Zagreb 2019, s. 193-204.
   2. Magia miłosna roślin w Słowiańszczyźnie. Wybrane zagadnienia, [w:] Porządek słów. Gramatyka. Tekst. Styl. Dyskurs. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Zoi Nowożenowej z okazji 45. lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 235-250.
   3. Obietnica jako komisywny akt mowy w języku polskim i rosyjskim. Aspekt pragmalingwistyczny, [w:] „Socjolingwistyka”, nr 9, Gdańsk 2020, s. 87-101.
   4. Migawki z Syberii. Na podstawie wspomnień Jolanty Matus-Koczurowej (współautor: Bożena Zinkiewicz-Tomanek, [w:] Przeszłość i teraźniejszość, red. Jolanta Kur-Kononowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, s. 64-83.
   5. Kрасный цвет в современном польскoм и русскoм языкaх. Ассоциации и Прототипы (współautor: Danuta Stanulewicz), [w:] Язык и культура в эпоху глобализации, red. И.В. Кононовa, Издательство  санкт-петербургского государственного экономического университета, Sankt-Petersburg 2020, 139-145.
   6. Barwa żółta i złota w twórczości poetyckiej Konstantina Dmitrijewicza Balmonta, [w:] Srebrny wiek w dialogu idei, Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kapuścika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 149-160.
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Wykłady monograficzne

   Programowanie neurolingwistyczne (NLP)

   Pragmalingwistyka

   Etnolingwistyka

   Realioznawstwo

   Frazeologia z paremiologią

   Erystyka jako sztuka prowadzenia dyskusji

   Wykłady kursowe

   Metodologia badań w zakresie nauk filologicznych

   Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – fonetyka/morfologia/składnia

   Negocjacje na pograniczu języków i kultur

   Gramatyka historyczno-porównawcza języków słowiańskich

   Ćwiczenia

   Ćwiczenia w pisaniu prac naukowych

   Seminarium licencjackie

   Seminarium magisterskie

 • dr Dorota Dziadosz

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • dr Katarzyna Kondzioła-Pich

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • dr Barbara Kosik-Szwejkowska

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.