LINGWISTYKA KOGNITYWNA, BIOLINGWISTYKA

 • - dr hab. prof US Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska - kierowniczka

  • Działalność naukowa

   Obszary badawcze:

   lingwistyka kognitywna, lingwistyka emocji, psycholingwistyka / cognitive linguistics, linguistics of emotions, psycholinguistics

   Zainteresowania badawcze:

   procesy konceptualizacji znaczeń, emocje w języku, ucieleśniona kognicja (embodiment), metafory konceptualne, integracja pojęciowa, introspekcja, intersubiektywność, semantyka kategorii gramatycznych, sieci semantyczne, aspekty przyswajania i przetwarzania L1 i L2 / conceptualization processes, emotions in language, embodied cognition (embodiment), conceptual metaphors, conceptual integration (blending), introspection, intersubjectivity, semantics of grammatical categories, semantic networks, language acquisition (L1, L2)

  • Wybrane publikacje

   Monografie:

   Maria Brenda, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (2022): A Cognitive Perspective on Spatial Prepositions. Intertwining networks. W: Human Cognitive Processing (HCP) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2017): Ausgewählte Pronomen, ihr Bedeutungs- und Emotionspotenzial. Individuelle Konzeptualisierungsprozesse im Lichte Langackerscher Auffassung der Grammatik. Reihe: Danziger Beiträge zur Germanistik. Frankfurt/M.: Peter Lang.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2015): Zur individuell-subjektiven Prägung der Bedeutung am Beispiel ausgewählter Ess- und Trinkwaren. Reihe: Danziger Beiträge zur Germanistik Kątny A., Lukas K., Schatte Cz. Frankfurt/M.: Peter Lang.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2010): Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym. Kraków: Universitas.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2006): Transformacje i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków: Universitas.

   Artykuły i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2023 in print): Versuch einer Reaktivierung des semantischen Netzwerks als Werkzeug zur Ermittlung der kognitiven Mechanismen bei der Bedeutungsbildung am Beispiel der Präposition an. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2022): Konzeptualisierung der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ vor dem Hintergrund der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHTIST UNTEN. Colloquia Germanica Stetinensia 31, 117-131.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2021): Die Trajector/Landmark-Konfigurationen in den räumlichen Bedeutungen der Präposition an und ihren polnischen Entsprechungen. Linguistische Treffen in Wrocław vol. 19, 2021 (I) 205-218.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta / Safranow, Krzysztof (2020): Zum Einfluss des Genus auf die Konzeptualisierung der Objekte vor dem Hintergrund der verkörperten Kognition. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 50(4), 605-647.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2019): Temporale und modale Konjunktionen und ihre individuellen Verarbeitungsweisen. Linguistik Online, 95 (2), 51-73.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2019): Zum Bedeutungspotenzial komprimierter Aussageformen am Beispiel neologistischer Adjektivkomposita. W: B. Komenda-Earle, K. Nerlicki, K. Sztandarska, M. Kasjanowicz-Szczepańska (red.): Cogito, ergo, sum – Wortschatz, Kogniton, Text. Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet. Hamburg: Kovač 2019, 65-83.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2018): Zum Fremdheitscharakter „neuer Wörter“ und deren befremdlicher Wirkung. W: I. Wowro, M. Jakosz, R. Kozieł (red.): Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik S. Grucza, L. Kolago (red.). Bd. 31. Berlin: Peter Lang, 191-205.

   Mazurkiewicz-Sokołowska,  Jolanta (2018): Introspektion als Verfahren in der Erforschung der emotionalen Komponente der Bedeutung. Germanica Wratislaviensia 143, 257-270.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2018): Problemy terminologiczne i deskrypcyjne dotyczące językowych aspektów ludzkiej kognicji. Applied Linguistics Papers 25/3:2018, 29-41.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2017): Konzeptualisierungen und Bedeutungen als ‘mentale Erkenntnisprozesse‘ in der Verarbeitung von deutschen und polnischen Phraseologismen. Glottodidactica XLIV. Adam Mickiewicz University Press Poznań, 95-115.

   Mazurkiewicz-Sokołowska,  Jolanta (2017): Ausgewählte sprachwissenschaftliche Ausdrücke im Fokus einer kognitionslinguistisch orientierten Bedeutungsanalyse. W: Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis. Lexikographische und textlinguistische Fragestellungen. Hamburg: Kovač, 125-142. Bd 7.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2017): Zu prozessualen Aspekten der Darstellungsart von Wortinhalten am Beispiel ausgewählter Neologismen mit entlehnten Komponenten. Colloquia Germanica Stetinensia, 26, 167-186.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2017): Zu den Bestimmungsmöglichkeitsgrenzen der individuell-subjektiven Bedeutungsanteile. W: Bartoszewicz I., Szczęk J., Tworek A.: Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I. Linguistische Treffen in Wrocław. Vol. 13. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław – Dresden, 127-140.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2016): Zur prozessualen Veränderlichkeit der Bedeutung am Beispiel komplexer Ausdrücke mit dem Verb spielen – Versuch einer generalisierenden Auffassung. W: J. Mazurkiewicz-Sokołowska / A. Sulikowska / W. Westphal (red.): Chancen und Perspektiven einer Emotionslinguistik. Hamburg: Verlag Kovač, 153-169.

   Mazurkiewicz-Sokołowska J. (2016): Zu den Schnittstellen zwischen den konzeptuellen Metaphern und Konzeptualisierungen am Beispiel ausgewählter Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut  Colloquia Germanica Stetinensia 25, 151-168.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2015): Domänenmatrix um das Bedeutungsspektrum des Ausdrucks ‘Glück‘ anhand wissenschaftlicher und alltäglicher Konzeptualisierungen Colloquia Germanica Stetinensia 24, 209-223.

   Mazurkiewicz-Sokołowska. Jolanta (2014): Zur Rolle der Konzeptualisierung in Sprachverarbeitungsprozessen am Beispiel des ZEIT-Konzeptes. W: J. Mazurkiewicz-Sokołowska / A. Sulikowska / W. Westphal (red.) (2014): Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs. Hamburg: Verlag Kovač, 9-33.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2014): Emotionen in Konzeptualisierungen und ihren Versprachlichungen. W: J. Mazurkiewicz-Sokołowska / A. Sulikowska / W. Westphal (red.) (2014): Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs. Hamburg: Verlag Kovač, 35-54.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2014): Intersubjektivität und Sprachverarbeitung. I Bartoszewicz, M. Hałub, T. Małyszek (red.): Kategorien und Konzepte.  „Germanica Wratislaviensia” zeszyt 139, 379-392.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2014): About the need to integrate approaches to the language faculty phenomenon. W: M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna (red.): From conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language. Studies in Language, Culture and Society 3, Frankfurt am Main: Peter Lang, 229-247.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2014): The process of language acquisition by a child with profound hearing loss and co-existing deficits as a contribution to the proposal on the need for a comprehensive approach to the phenomenon of human language capability, w: Rudnicka-Szozda, K., Szwedek, A. (red): Cognitive Linguistics in the Making. Peter Lang, 152-164.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2014): Eine prozessuale Analyse von Elementen der Basisdomänen im Vergleich. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 831. Colloquia Germanica Stetinensia 23, 181-202.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2015): Zum Problem der Standardisierung  der femininen Formen von Berufs-, Titel- und Funktionsbezeichnungen im Polnischen und Deutschen. W: R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K. Nerlicki (red.): Sprache und Meer/und mehr. Linguistische Studien und Anwendungsfelder. Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 6. Hamburg; Kovač 277-294.

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (2013): Emotionen in sprachlichen Repräsentationen und Prozessen. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 774. Colloquia Germanica Stetinensia 22, 203-213.

    

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. prof. US Anna Pilarski

  • Działalność naukowa

   Gramatyka kontrastywna języka polskiego, niemieckiego i jidysz. Składnia porównawcza  w ujęciu biolingwistycznym, traktowana jako organ umysłu i obiekt badań w naukach matematyczno-przyrodniczych. Celem jest wyjaśnienie złożoności struktury językowej w oparciu o nowoczesne modele gramatyczne. Głównym założeniem metodologicznym jest uściślenie reguł syntaktycznych zachodzących w umyśle rodzimego użytkownika języka i modelowanie, jakie zapoczątkował Noam Chomsky w toku rozwoju gramatyki transformacyjno-generatywnej, szczególnie w wersjach teorii rządu i wiązania oraz programu minimalistycznego w aspekcie gramatyki uniwersalnej i parametrycznej i zaproponowanego później modelu fazowego oraz Kartografii Luiri Rizziego. Dla badań z obszaru biolingwistyki ciekawy jest język jidysz, ponieważ łączy w sobie elementy parametryczne wielu języków i może być traktowany jako narzędzie do weryfikacji mechanizmu mentalnego.

  • Wybrane publikacje

   a. Gramatyka kontrastywna języka niemieckiego, polskiego i języka jidysz

   • Pilarski, Anna (2018): Das Valenzmodell und die Existenzialkonstruktionen. Eine Untersuchung zu den polnischen Entsprechungen der es gibt-Sätze im Deutschen. [w:] Studia Germanica Gedanensia 39. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 132-145.
   • Pilarski, Anna (2013): Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich. München: Iudicium Verlag.
   • Pilarski, Anna (2013): Zu Kohärenzeigenschaften im Polnischen. [w:] Colloquia Germanica Stetinensia Nr 22. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. 233-251.
   • Pilarski, Anna (2011): Raising-Effekt unter kommunikativen Aspekten. [w:] Błachut, E.; Gołębiowski, A.; Tworek, A. (red.): Grammatik und Kommunikation. Ideen – Defizite – Deskription. Dresden, Wrocław: Atut, Neisse Verlag.183-192.
   • Pilarski, Anna (2008): Zum Minimalistischen Programm der Verknüpfung im Deutschen und im Polnischen. [w:] Studia Linguistica XXVI, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 115-136.
   • Pilarski, Anna (2002): Die Operation Merge im Verbalkomplex des Polnischen und des Deutschen. Frankfurt am Main: Peter Lang.

   b. Leksykalne, morfologiczne i syntaktyczne aspekty języka jidysz

   • Pilarski, Anna (2019): Das Jiddische und Polnische im Sprachkontakt. Eine Untersuchung ausgewählter sprachlicher Phänomene. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
   • Pilarski, Anna (2019): Über die jiddischen Sprichwörter im Sprachkontakt mit dem Polnischen. [w:] Kwartalnik Neofilologiczny LXVI 1/2019. DOI 10.24425/kn.2019.126505. 72-86.

   c. Składnia języka jidysz w perspektywie biolingwistycznej

   • Pilarski, Anna (2018): Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihre deutschen und polnischen Entsprechungen. [w:] Pilarski, A.; Sośnicka D. (red.): Colloquia Germanica Stetinensia 27. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. 97-113.
   • Pilarski, Anna (2017): Zum Pronomen es bei Wetterverben im Jiddischen im Vergleich zu deutschen und polnischen Entsprechungen. [w:] Błachut, E.; Cirko, L.; Tworek, A. (red.): Studia Linguistica XXXVI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 87-109.

   d. Gramatyka komunikatywna polsko-niemiecka

   • Pilarski, Anna (2017): Partnerbezogen reden. [w:] Engel, Ulrich (red.): Deutsch-Polnische Kommunikative Grammatik. 4. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 129-184.  
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • - dr hab. prof. US Beata Rycielska

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr hab. Anna Sulikowska

  • Działalność naukowa

   Zagadnienia badawcze: (i) dydaktyka nauczania oraz akwizycji języków obcych, (ii) frazeologia ogólna i teoria frazeologiczna, (iii) metaleksykografia oraz frazeografia, (iv) lingwistyka korpusowa w badaniach semantycznych idiomów, (v) lingwistyka kognitywna, (vi) kognitywne aspekty frazeologii.

  • Wybrane publikacje

   (i) Dydaktyka nauczania oraz akwizycja języków obcych

   Sulikowska, A. (2011): Gedächtnisstrategien im Fremdsprachenunterricht. Dr. Kovač, Hamburg, str. 254.

   Sulikowska, A. (2008): Nauczyć, jak się uczyć – kilka uwag o treningu strategii uczenia się. [w:] „Języki Obce w Szkole“ 6, 26-31.

   Sulikowska, A. (2009): Gramatyka – uczyć czy nie? Rola instrukcji formalnej w świetle wybranych teorii akwizycji języka obcego. [w:] „Języki Obce w Szkole“ 5, 19-26.

   Sulikowska, A. (2009): Metakognitives Wissen. Über die Funktion gedächtnisstützender Lernstrategien. [w:] H. Breuer, P. Mecner, K. Ruoho, W. Westphal (red.): „Spracherwerbsforschung im Spannungsfeld von angewandter Linguistik und Pädagogik. Protokollband der Internationalen Konferenz Pobierowo 2008“. Trainmedia, Berlin, 90-104.

   (ii) Frazeologia ogólna

   Ignatowicz-Skowrońska, Jolanta, Anna Sulikowska (2015) Zur Entwicklung und zum Gegenstandbereich der deutschen und der polnischen Phraseologie. [w:] „Linguistik online“ 74, 33-55.

   Sulikowska, Anna, Dorota Misiek, Piotr Sulikowski  (2012): Frazeologizm w badaniach germanistycznych: Geneza myśli frazeologicznej, propozycje ustaleń terminologicznych i klasyfikacja. [w:] R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, A. Sulikowska (red.): „Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich polsko-niemieckich na przykładzie słowników Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner“. Zapol, Szczecin, 9-42. (udział procentowy autorów 40% A.S. –  30% D.M. – 30% P.S.)

   Metaleksykografia i frazeografia

   Lipczuk, Ryszard; Lisiecka-Czop, Magdalena; Sulikowska, Anna (red.) (2012): Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie słowników Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Zapol, Szczecin. str. 204.

   Sulikowska, A. (2011): Phraseologismen im zweisprachigen Wörterbuch. Anmerkungen zum Problem zielsprachiger Äquivalente im deutsch-polnischen Teil des PONS Großwörterbuches. [w:] „Annales Neophilologiarum“ 5, 109-119.

   Sulikowska, A. (2013): Die Qual der WahlEinige Bemerkungen zu Auswahlkriterien der didaktisch relevanten Phraseologismen in phraseologischen Wörter- und Übungsbüchern. [w:] „Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde“ LI, 535-548.

   Sulikowska, A. (2012): Frazeologizmy i ich ekwiwalenty w słownikach dwujęzycznych. [w:] R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, A. Sulikowska (red.): „Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich polsko-niemieckich na przykładzie słowników Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Zapol, Szczecin, 173-204.

   Komenda-Earle, Barbara, Marek Laskowski, Emil Lesner, Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Dorota Misiek, Renata Nadobnik, Anna Sulikowska, Roman Sadziński, Witlod Sadziński (2009-2012): Niemiecko-polski słownik frazeologizmów online. (http://www.frazeologizmy.univ.szczecin.pl/index.php, ostatni dostęp 10.02.2019, swój udział procentowy w opracowywaniu haseł słownikowych szacuję na 5%)

   (iv) Lingwistyka korpusowa i frazeografia

   Sulikowska, A. (2013): Kalt erwischt! Zwischen Phraseographie und Sprachgebrauch. Einige Anmerkungen zur Rolle der Korpusuntersuchungen in der lexikographischen Praxis. [w:] „Colloquia Germanica Stetinensia“ 22, 265-279.

   Sulikowska, A. (2014): Das Idiom ,in Watte packen‘ in der Phraseographie und im Sprachgebrauch. [w:] „Colloquia Germanica Stetinensia“ 23, 241-256.

   Sulikowska, A. (2015): Zwischen Phraseographie und Sprachgebrauch. Das Idiom ,ein heißes Pflaster‘ im Wörterbuch und im Usus. [w:] „Germanica Wratislaviensia“ 140, 271-286.

   Sulikowska, A. (2013): Kann eine Frau den Hut nehmen? Zur Geschlechtsspezifik der Phraseologismen mit der Hut-Konstituente. [w:] J. Mazurkiewicz-Sokołowska, D. Misiek, W. Westphal (red.): „Sprachkontakte und Lexikon. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Ryszard Lipczuk“. Dr. Kovač, Hamburg, 145-158.

   (v) Lingwistyka kognitywna: koncepty, konceptualizacje

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta, Anna Sulikowska, Werner Westphal (red.) (2014): Konzeptualisierungen, Sprache und Diskurs. Dr. Kovač, Hamburg, str. 260. (udział procentowy w pracach redakcyjnych 33.3% – 33.3% – 33.3%)

   Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta, Anna Sulikowska, Werner Westphal (red.) (2016): Chancen und Perspektiven einer Emotionslinguistik. Dr. Kovač, Hamburg, str. 220. (udział procentowy w pracach redakcyjnych 33.3% – 33.3% – 33.3%)

   Sulikowska, A. (2014): Konzept- und Spracherwerb als kognitive Prozesse. [w:] J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (red.): „Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs“. Dr. Kovač, 79-108.

   Sulikowska, A. (2014): Zur Einwirkung der Konzeptualisierungen auf die Elastizität der Bedeutung am Beispiel des Konzeptes Hund. [w:] J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (red.): „Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs“. Dr. Kovač, Hamburg, 55-78.

   Sulikowska, A. (2016): Zur Konzeptualisierung der Depression aus der Perspektive der Betroffenen. [w:] J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (red.): „Chancen und Perspektiven einer Emotionslingusitik“. Dr. Kovač, 37-56.

   Sulikowska, Anna (2019): Embodiment und (Un-)Höflichkeit : Kognitive Aspekte kulturell geprägter Konzepte / Anna Sulikowska. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 144, 247-260

   Sulikowska, Anna (2021): Zur Polysemie der Präposition auf aus kognitiver Sicht. [w:] Colloquia Germanica Stetinensia 30, 91-111.

   Chrissou, M., Sulikowska A. (2021): Die körperlich verankerte Konzeptualisierung von STOLZ in der deutschen Phraseologie. [w:] Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung 21, 198-204. https://germanistik.unitbv.ro/band-21/

   (vi) Kognitywne i semantyczne aspekty frazeologii

   Sulikowska, A. (2019): Kognitive Aspekte der Phraseologie. Konstituierung der Bedeutung der Phraseologismen aus der Perspektive der Kognitiven Linguistik. Peter Lang, Berlin, str. 571.

   Sulikowska, A. (2015): Zur Motiviertheit der Idiome am Beispiel des Phraseologismus ‚ein heißes Pflaster‘. [w:] „Colloquia Germanica Stetinensia“ 24, 171-189.

   Sulikowska, A. (2015): Zwischen der wörtlichen und phraseologischen Bedeutung –  Zur Semantik der metaphorisch motovierten Idiome aus der Perspektive der Kognitiven Grammatik. [w:] „Linguistik online“ 74, 133-148.

   Sulikowska, A. (2016): Zur Rolle der Bildhaftigkeit in der Konstituierung der Semantik von Idiomen. [w:] „Germanica Wratislaviensia“ 141, 319-333.

   Sulikowska, A. (2016): Phraseologische Motiviertheit im Lichte der CTM-Theorie und der Theorie des bildlichen Lexikons. [w:] „Colloquia Germanica Stetinensia“ 25, 169-188.

   Sulikowska, A. (2016): Semantische Besonderheiten der Phraseologismen am Beispiel der Idioms ,ein hartes Brot‘. [w:] „Linguistische Treffen in Wrocław 12. Phrasenstrukturen und Interpretationen im Gebrauch“. 229-252.

   Sulikowska, A. (2016): Wie entsteht die Bedeutung von phraseologischen Neologismen? Eine korpusgestützte Untersuchung der kognitiven Bedeutungskonstituierungsprozesse am Beispiel des Idioms ein dicker Brocken. [w:] „Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde“ LVIII, 469-486.

   Sulikowska, A. (2018): Metapher, Metonymie und mentales Bild als Motiviertheitsmechanismen in der Phraseologie. [w:] „Germanica Wratislaviensia“ 143, 343-359.

   Sulikowska, A. (2018): Niedookreśloność znaczeniowa idiomów z perspektywy semantyki kognitywnej i jej implikacje dla frazeografii. [w:] „Applied Linguistics Papers“ 25/3, 61–77.

   Sulikowska, A. (2017): Zur Konstituierung der phraseologischen Bedeutung aus der Perspektive der Kognitiven Linguistik – eine Fallstudie. [w:] R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K.H. Ramers (red.): „Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis“. Dr Kovač, 193-212.

   Sulikowska, A. (2018): Kognitive Mechanismen der Bedeutungserweiterung am Beispiel des Idioms ,in Watte packen’. [w:] A. Gondek, A. Jurasz, J. Szczęk (red.): „Einblicke – Rückblicke. Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht“. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler, 77-92.

   Sulikowska, A. (2020): Das semantische Potential der Idiome aus kognitiver Perspektive. [w:] Yearbook of Phraseology. 2020, Vol. 11 Issue 1, 139-170.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • - dr Witosław Awedyk

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Maria Brenda

  • Działalność naukowa

   Językoznawstwo kognitywne.

   Semantyka kognitywna przyimków przestrzennych i ich polisemia.

   Badania kontrastywne w zakresie semantyki przyimków przestrzennych.

  • Wybrane publikacje

   1. Zastosowanie modelu radialnego i sieciowego w badaniu fonemów języka angielskiego – perspektywa kognitywna. 2006. W: (red.) Komorowska, E. i Dziadosz, D. Świat Słowian w Języku i Kulturze VII.  Językoznawstwo.  Szczecin: Uniwersytety Szczeciński.
   2. English and Polish spatial particles: over and nad.    W:  (red.) Komorowska, E. i Krzanowska, A. Świat Słowian w języku i kulturze X.  Wybrane zagadnienia z fonetyki, leksykologii i morfologii w językach europejskich.  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 31-38.
   3. Porównanie koncepcji fonemu w Fonologii Naturalnej i Kognitywnej. 2010. Świat Słowian w języku i kulturze XI.  Wybrane zagadnienia z fonetyki, leksykologii i morfologii w językach europejskich. W: (red.) Dziadosz, D. i Komorowska, E. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 29-34.
   4. From the primary sense to the excess sense of the preposition over and nad – a contrastive analysis. Komunikacja Międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka I. W: (red.) Komorowska, E., Kondzioła-Pich, K. i Panter, E.  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 19-34.
   5. Measurement in the More Sense and the Over-and-above (Excess II) Sense of the preposition over and of the Polish preposition nad. 2011. W: (red.) Komorowska, E. i Kondzioła-Pich, K. Komunikacja międzyludzka.   Semantyka.  Pragmatyka.  Tom II.  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 40-47.
   6. The Temporal Sense of the preposition over and its relation to the Polish prepositions. Świat Słowian w języku i kulturze XII. W: (red.) Dziadosz, D. i Krzanowska, A. Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich.  Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 26-34.
   7. Path and manner of motion in Polish and English motion verbs. W: (red.) Dziadosz, D. i Krzanowska, A. Świat Słowian w języku i kulturze XII. Językoznawstwo.  Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich.    Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 29-36.
   8. Lexemes, concepts, meaning. 2013. W: (red.) Dziadosz, D. i Krzanowska, A. Świat Słowian w języku i kulturze XV. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 24-36.
   9. From the primary sense to the Completion Sense of the spatial preposition over and nad: a contrastive English-Polish study. 2014. W: (red.) Sokół, M. Linguistics Across Culture 3. Hamburg: Verlag Dr Kovac, 1-16.
   10. Maria Brenda i Joanna Sadownik. The syntax of the preposition over. W: (red.) Sokół, M. Linguistics Across Culture 3.  Hamburg: Verlag Dr Kovac, 17-48.
   11. English spatial prepositions over and above and their Polish equivalents. 2014. W: Witkoś, J and S. Jaworski (eds.). New Insights into Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 59-71.
   12. Brenda, Maria. 2014. The Cognitive perspective on the Polysemy of the English spatial preposition Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
   13. The semantics of 2015. Annales Neophilologiarum 9. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s.25-56.
   14. A cognitive approach to dictionaries – the case of 2016. W: (red.) Dziadosz, D. i Krzanowska, A. Świat Słowian w Języku i Kulturze XV. Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 54-67.
   15. The grammar and semantics of 2016. Cognitextes 14, dostępne na: https://cognitextes. revues.org/865.
   16. Human experience of exile and migration and spatial particles encoding the concepts of DISTANCE and PATH. 2016. W: (red.) Witkowska, J. i U. Zagratzki. Exile and migration: New reflections on an old practise. Hamburg: Verlag Dr. Kovać, 27-44.
   17. The historical perspective on the English preposition over and the Polish preposition nad. 2016. W: (red.) Gawarkiewicz, R. i A. Krzanowska. Stałość i zmienność w językach i kulturach świata, tom II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, s. 50-65. ISBN 978-83-7867-394-1.
   18. The cognitive perspective on the semantics of near. 2017. Review of Cognitive Linguistics 15:1, 5, number 1, pp. 121-153. Impact Factor: 0.364 (5-year: 0.549), Lista ministerialna część A. ISSN 1877-9751, 121-153.
   19. Brenda, M. (red.). 2018. Linguistics Across Culture 4, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-8300-9942-0.
   20. Brenda, M. 2018. The concept of PLACE and its realizations in selected English spatial prepositions. W: (red.) Brenda, M. Linguistics Across Culture 4, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISBN 978-3-8300-9942-0, 11-30.
   21. Brenda, M. 2018. The concept of proximity and its metaphorical transfer – near and next to. W: (red.) Biały, P. and B. Centarowska. Studies in contrastive semantics, pragmatics, and morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ISBN 978-83-226-3176-8, 17-38.
   22. Brenda, M. 2019. Conceptual metaphor as a mechanism behind figurative sense extensions of the spatial preposition at and its Polish equivalents. W: (red.) Biały, P., Kuczok, M., Zabawa, M. A contrastive perpective on figurative language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
   23. Brenda, M. 2019. The semantics of the English complex preposition next to. Review of cognitive linguistics vol. 17, number 2. ISSN 1877-9751, E-ISSN 1877-976x.
  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Fonetyka amerykańska

   Pisanie akademickie

   Wstęp do językoznawstwa kognitywnego

   Seminaria dyplomowe w zakresie językoznawstwa kognitywnego

 • - dr Joanna Franek-Zaborowska

  • Działalność naukowa

  • Wybrane publikacje

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • - dr Katarzyna Ochmańska

  • Działalność naukowa

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Wybrane publikacje

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • - dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska

  • Działalność naukowa

   Zainteresowania badawcze: składnia generatywna, składnia polskich i niemieckich aktów prawnych, teoria i praktyka tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych, tłumaczenia maszynowe, lingwistyka prawa.

  • Wybrane publikacje

   Monografie:

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2022): Arbeitsverträge in Polen und in Deutschland – eine Analyse aus translatorischer Sicht, Verlag Dr. Kovač: Hamburg.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2018): Polnische und deutsche zivilrechtliche Verträge. Paralleltexte für Übersetzer, Verlag Dr. Kovač: Hamburg.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2016): Zur Bindung von Anaphern und Personalpronomina im Deutschen: Eine vergleichende Analyse mit dem Polnischen, Verlag Dr.Kovač: Hamburg.

   Artykuły i rozdziały w monografiach wieloautorskich:

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2021): O klasyfikacji i tłumaczeniu wybranych polskich umów na język niemiecki. W: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Nr 16, 139-158.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2021): Die polnische Präposition „na” in der Rechtssprache und ihre Entsprechungen im Deutschen. W: Colloquia Germanica Stetinensia, 30, 73-89.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2020): Der Arbeitsvertrag auf Deutsch und auf Polnisch: eine Analyse ausgewählter Aspekte auf rechtswissenschaftlicher und sprachlicher Ebene. W: Colloquia Germanica Stetinensia, 29, 277-294.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2020): Schuldrechtliche Verträge nach dem polnischen Zivilgesetzbuch und ihre deutschen Parallelen: einige Bemerkungen zur polnisch-deutschen Übersetzung. W: P. Sulikowski, A. Sulikowska, E. Lesner (red.): Translation Landscapes: Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. Bd. 4. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 149-165.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2018): Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache. W: Colloquia Germanica Stetinensia 27, 135-148.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2018): Zur Übersetzung juristischer Texte: Kann ein Fachwörterbuch dem (werdenden) Übersetzer das Fachwissen ersetzen? W: K. Nerlicki, B. Komenda-Earle, K. Sztandarska (red.): Texte und Wörterbücher. Translatorische, lexikalische und glottodidaktische Aspekte, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 187-203.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2016): Zur Rezeption von Emotionen in geschriebenen Texten. W: J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (red.): Chancen und Perspektiven einer Emotionslinguistik, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 75-86.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2016): Einige Bemerkungen zur Rolle von Emotionen in der Übersetzung literarischer Texte. W: E. Komorowska, A. Szlachta (red.): Emocje w językach i kulturach świata, Szczecin: Volumina, 255-269.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2014): Der Verstehensprozess in der digitalisierten Welt. Zur Rolle der außertextuellen Mittel und zum Einfluss der Emotionen. W: J. Mazurkiewicz-Sokołowska, A. Sulikowska, W. Westphal (red.): Konzeptualisierung, Sprache und Diskurs, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 143-160.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2013): Zur Anapher in Chomskys Sinn in anderen als generatives Klassifikationssystemen. W: Colloquia Germanica Stetinensia, 22, 215-231.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2012): Deutsche Personalpronomina im Vergleich mit ihren polnischen Äquivalenten auf der Grundlage der Bindungstheorie. W: Studia Niemcoznawcze, tom XLIX, Warszawa, 735-749.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2008): Muss man Jura- bzw. Juristentexte verstehen, um sie übersetzen zu können? W: I. Bartoszewicz, J. Szczęk, A. Tworek (red.): Linguistica et res cotidianae (Linguistische Treffen in Wrocław,Vol.2), Wrocław-Dresden: ATUT-Neisse Verlag, 339-348.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2006): Klitische Formen aus syntaktischer Sicht. W: Studia Germanica Gedanensia 14, Gdańska: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 131-142.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2005): Zum Begriff der Klise, zu ihren Eigenschaften, zur Klassifizierung von klitischen Formen und zum Stand der Forschung. W: Colloquia Germanica Stetinensia, 14, 149-166.

   Osiewicz-Maternowska, Małgorzata (2004): Polnisch als Fremd- und Muttersprache in Deutschland – soziologische Studien zu ausgewählten Aspekten. W: R. Lipczuk, K. Nerlicki, W. Westphal, Szczecin: Wydawnictwo Oficyna in Plus, 233-240.

  • Prowadzone zajęcia dydaktyczne

   Tłumaczenia pisemne N-P i P-N

   Tłumaczenia specjalistyczne (język prawa, język gospodarczy)

   Praktyczna nauka języka niemieckiego

   Wstęp do prawoznawstwa